Posty

Skarga z powodu nienależytego wykonania zadań przez policję

Podczłowiek, czyli jak polska policja zatrzymuje psychicznie chorych

Choroba psychiczna a przemoc